Pro Vaše otázky a požadavky je zde naše infolinka.
e-mail: info@decent.cz

2020-01-29 08:54:39uživatel: nepřihlášenpřipojení: nezabezpečené (HTTP)

Decent Hosting: Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb

Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb

Tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb (dále jen "podmínky") upravují na základě § 269 odstavce 2 zákona č. 513/1991 sb. Obchodního zákoníku v platném znění smluvní vztah mezi společností RSC - Production a klientem.

 1. Smluvní strany:
  1. RSC - Production
   Křížová 27, 586 01 Jihlava
   IČ: 64346498
   (dále jen "poskytovatel")
  2. klient
   Klientem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá služeb poskytovatele na základě smlouvy uzavřené podle těchto podmínek.
 2. Definice pojmů
  1. Server
   Technický prostředek poskytovatele primárně určený k automatizovanému zpracování dat.
  2. Technický prostředek poskytovatele (technický prostředek)
   Zařízení nebo přístroj používaný poskytovatelem k zajištění poskytovaní služeb.
  3. Předplatné
   Období, na které klient hradí poskytované služby, přičemž úhradu provádí předem, tedy před započetím samotného období poskytování služeb.
  4. Uhrazení platby (platba)
   Uhrazením platby se rozumí převedení nebo složení účtované částky ve prospěch účtu poskytovatele. Při úhradě platby klient uvede variabilní symbol uvedený na poskytovatelem vystaveném dokladu, na jehož podkladě platbu provádí. Klient bere na vědomí, že úhrada platby bez uvedení nebo s chybně uvedeným variabilním symbolem může být považována za neprovedenou.
  5. Program
   Soubor poskytovaných služeb s vymezeným rozsahem a paušálním poplatkem. Přehled, stejně jako specifikace jednotlivých programů, jsou k dispozici na těchto www stránkách.
  6. Svěřená data (též uložená data, umístěná data nebo jen data)
   Data, která klient přenese, umístí, uloží, nahraje či jiným způsobem svěří technickým prostředkům poskytovatele za účelem jejich uschování nebo dalšího zpracování (např. zpřístupnění protokolem HTTP apod.).
  7. Zneužívání služeb
   Užívání služeb za účelem jiným, než je jejich původní určení. Užívání služeb takovým způsobem, který obtěžuje nebo způsobuje škodu poskytovateli nebo třetím stranám.
 3. Předmět smlouvy
  1. Klientovi bude poskytována služba webhostingu na základě klientem zvoleného Programu. To může zahrnovat například automatizované zpracování dat, registraci a správu doménových jmen, zřízení a provoz virtuálního serveru či mailboxů nebo jiné služby.
  2. Cena těchto služeb se řídí, není-li ve smlouvě uvedeno jinak, ceníkem umístěným na těchto stránkách (dále jen "ceník").
  3. Je možné uzavřít také individuální smlouvu na základě dohody poskytovatele a klienta.
 4. Závazky a práva poskytovatele
  1. Poskytovatel zajistí provoz serveru a dalších nezbytných technických prostředků připojených k síti internet nutných k provozu sjednaných služeb v souladu s těmito podmínkami.
  2. Poskytovatel umožní klientovi využívat technických prostředků či protokolů (např. FTP, HTTP, HTTPS) dle specifikace parametrů poskytovaných služeb.
  3. Poskytovatel se zavazuje monitorovat provoz technických prostředků a zajistit jejich chod. V případě zjištění závady je poskytovatel povinen v nejbližším možném termínu započít s odstraňováním těchto závad.
  4. Poskytovatel má právo na přerušení poskytování služeb z důvodu údržby systémů, serverů a ostatních technických prostředků. Takovéto přerušení poskytování služeb nesmí překročit 24 hodin. Pokud to důvod a charakter přerušení poskytování služeb z důvodu údržby systémů umožní, bude o něm poskytovatel klienta informovat minimálně 24 hodin předem.
  5. Poskytovatel se zavazuje informovat klienta o případném přerušení poskytování služeb a jeho důvodu, je-li mu toto předem známo. Tato povinnost se nevztahuje na přerušení poskytování služeb vinou klienta, jako je např. porušení podmínek, nebo na přerušení poskytování služeb v důsledku neuhrazení účtovaných plateb.
  6. Změní-li poskytovatel Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb či cenu poskytované služby, je povinen toto klientovi oznámit písemně nebo elektronickou formou.
  7. Poskytovatel není oprávněn zasahovat do dat jemu svěřených nebo je jinak modifikovat, nevyžádá-li si takovýto zákrok sám klient.
  8. Poskytovatel je oprávněn pořizovat a uchovávat informace technického charakteru o poskytovaných službách a jejich provozu, jako jsou například systémové logy apod. Tyto informace nebo jejich části nebudou bez souhlasu klienta předány třetí straně. Výjimku tvoří vydání informací na žádost orgánů činných v trestním řízení nebo nakládání se statistickými údaji bez konkretních informací vzniklými zpracováním těchto údajů.
 5. Závazky a práva klienta
  1. Klient se seznámil s těmito podmínkami a vyjadřuje s nimi bezvýhradný souhlas. Zároveň souhlasí také s tím, že poskytovatel je oprávněn tyto Všeobecné obchodní podmínky poskytování služeb, Podmínky využívání služeb či ceník služeb změnit.
  2. Klient bude využívat poskytovaných služeb v plném a bezvýhradném souladu s těmito podmínkami a s původním určením poskytovaných služeb. Klient nebude poskytovaných služeb libovolným způsobem zneužívat nebo se o to pokoušet.
  3. Klient nesmí využívat služeb způsobem, který by byl v rozporu s Podmínkami využívání služeb. Chování v rozporu s těmito podmínkami je považováno za hrubé porušení smluvních podmínek.
  4. Klient nesmí využívat služeb poskytovatele způsobem, který je v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami.
  5. Klient bere na vědomí a bezvýhradně souhlasí s tím, že ve sporných případech je pro určení toho, zda jde o užívání poskytované služby v souladu s jejím původním určením, těmito podmínkami, Podmínkami využívání služeb, ale také zda nejde o zneužívání apod., rozhodující a konečné stanovisko poskytovatele.
  6. Za poskytování služeb náleží poskytovateli úplata. Její výše je určena ceníkem, není-li stanoveno jinak.
  7. Poskytovatelem může být účtována přirážka nebo poskytnuta sleva v závislosti na délce předplatného.
  8. Klient se zavazuje uhradit účtované platby za poskytované služby nejpozději do data splatnosti uvedeného na faktuře, zálohové faktuře nebo výzvě k úhradě či jiném dokladu k tomuto účelu poskytovatelem vystavenému.
  9. Pokud klient neprovede úhradu účtované částky do data splatnosti, je poskytovatel oprávněn přerušit nebo ukončit poskytování služeb a účtovat úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. Pokud je klient v prodlení s platbou po dobu delší než 14 dní jedná se o hrubé porušení smluvních podmínek.
  10. V případě přerušení poskytovaní služeb z důvodu neuhrazení účtovaných plateb může klient požádat o obnovení poskytování služeb po celkovém uhrazení všech dlužných částek. Obnovení poskytování služeb muže být v tomto případě zpoplatněno dle ceníku.
  11. Klient nese plnou odpovědnost za obsah svěřených dat a za veškerá data, která přechovává na technických prostředcích a datových nosičích poskytovatele.
  12. Klient je povinen předložit poskytovateli pravdivé informace, které jsou potřebné pro poskytování služeb. Odpovídá také za případné chyby v těchto údajích a nese důsledky těmito chybami vzniklé.
  13. Zjistí-li klient závadu, problém, nestandardní chování nebo jinou anomálii související s poskytovanými službami nebo technickými prostředky poskytovatele, je povinen o tomto zjištění neprodleně informovat poskytovatele.
 6. Doba trvání smlouvy
  1. Smlouva je sjednána na dobu neurčitou, není-li smluvními stranami dohodnuto jinak.
  2. Smlouva vzniká:
   • na základě objednávky podané písemnou či elektronickou formou
   • stvrzením smlouvy podpisem obou stran
  3. Smlouva zaniká:
   • odstoupením jedné ze stran od smlouvy (výpovědí) bez udání důvodů
   • písemnou dohodou smluvních stran
   • smrtí či zánikem právnické osoby
   • uplynutím doby, na níž byla smlouva sjednána, nejde-li o smlouvu na dobu neurčitou
  4. Klient má v souladu s § 53 Občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí plnění.
  5. Pokud klient odstoupí od smlouvy (podá výpověď) před uplynutím předplaceného období, nemá nárok na navrácení celé ani poměrné části ceny. Toto ujednání se nevztahuje na odstoupení od smlouvy v souladu s § 53 Občanského zákoníku - viz též předchozí bod (VI./4.) těchto podmínek.
  6. Pokud poskytovatel odstoupí od smlouvy (dá klientovi výpověď) před uplynutím předplaceného období, má klient nárok na navrácení poměrné části ceny vzhledem ke zbývající části předplaceného období. Nárok na navrácení poměrné nebo jiné náhrady nevzniká, jde-li o výpověď poskytování služeb z důvodu hrubého porušení smluvních podmínek, Podmínek využívání služeb nebo z důvodu zneužívání služeb.
 7. Odpovědnost za škody
  1. Škodu vzniklou klientovi v souvislosti s poskytováním služeb lze vyčíslit na základě technických a organizačních vlastností služby, které jsou vyjádřeny cenou této služby. Poskytovatel tedy nese odpovědnost za škody pouze do výše dané cenou poskytované služby.
  2. Klient nese odpovědnost za škody, které způsobí poskytovateli nebo třetím stranám.
  3. Smluvní strany se dohodly na tom, že nárokovat lze pouze přímo vzniklou a přímo prokazatelnou škodu zapřičiněnou druhou smluvní stranou, nikoli ušlý zisk apod.
  4. Poskytovatel nenese odpovědnost za případné přerušení poskytování služeb v důsledku přírodních katastrof či vyšší moci, jako je například povodeň, zemětřesení, požár, vítr, válka, nebo za přerušení způsobené neodvratitelnou událostí nemající původ v provozu služby. Dále poskytovatel nenese odpovědnost za přerušení poskytování služeb z důvodů překážek třetích stran, jako jsou například dlouhodobé výpadky elektřiny, telekomunikačních služeb, internetové konektivity apod.
  5. Poskytovatel neručí za žádné ztráty finančního, materiálního nebo jiného charakteru způsobené nefunkčností poskytovaných služeb nebo poškozením či ztrátou dat.
  6. Vznikne-li vinou poskytovatele předem neohlášený výpadek v poskytovaní služeb delší než 4 hodiny, má klient právo požadovat navrácení poměrné části poplatků za poskytování služeb. Nárok může v takovémto případě klient uplatnit písemnou formou do 30 kalendářních dní od počátku výpadku.
  7. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za vzniklé škody zejména v těchto případech:
   • Neplní-li klient své povinnosti pro něj vyplývající z ustanovení v těchto podmínkách, počíná-li si v rozporu s Podmínkami využívání služeb, či se dopustí zneužívání služeb.
   • Při nezákonném využití nebo zneužití poskytovaných služeb, počítačových systémů nebo ostatních technických prostředků poskytovatele třetí stranou. Tím je myšleno i neoprávněné získání nebo modifikace dat klienta třetí stranou, pokud k tomuto došlo zneužitím slabého místa nebo i chyby obsažené v systému nebo technickém prostředku poskytovatele dodaném třetí stranou, a to bez ohledu na to, zda mohl být poskytovatel v danou dobu o problému informován či nikoliv.
   • Vznikne-li škoda klientovi nebo jeho odběratelům v souvislosti s uplatňováním těchto podmínek nebo příslušné smlouvy. Škodou se zde rozumí i ztráta zisku, příjmů, závazky, ztráty, náklady nebo nároky, povinnost hradit jakékoli nepřímé, příležitostné, zvláštní, výsledné nebo soudem (rozhodcem) nařízené odškodné, smluvní pokutu, odbytné, částku za ukončení smlouvy apod., a to i v případě, že byl poskytovatel upozorněn na možnost způsobení takovýchto situací.
   • Jde o škodu vzniklou nesprávnou obsluhou nebo nevhodným použitím služby ze strany klienta, případně nedodržením bezpečnostních zásad obvyklých pro použití daných prostředků na internetu a v prostředí veřejných počítačových sítí.
 8. Ochrana informací
  1. Smluvní strany se zavazují přijmout opatření k ochraně údajů souvisejících s jejich vzájemným smluvním vztahem po dobu trvání smlouvy a 1 rok poté.
  2. Poskytovatel bude zachovávat mlčenlivost o všech důvěrných informacích a skutečnostech, o nichž se dozví v souvislosti s poskytováním služeb.
  3. Poskytovatel si vyhrazuje právo poskytnout informace o klientovi třetím stranám, je-li to nutné k plnění předmětu smlouvy nebo k poskytování služeb. Například pokud poskytovatel provádí úkony jako je např. registrace domény ve prospěch a do vlastnictví klienta apod.
  4. Poskytovatel učiní taková opatření, aby pokud možno zamezil možnosti neoprávněného přístupu k důvěrným informacím klienta.
  5. Pokud požadavky na bezpečnost svěřených, přenášených nebo jinak zpracovávaných dat přesahuje technické a provozní možnosti poskytovatele nebo služby, musí si klient sám a na vlastní náklady zabezpečit další technické, personální nebo jiné prostředky k zajištění zvýšené ochrany těchto dat dle svých potřeb, nebo se dohodnout s poskytovatelem nad rámec právě poskytované služby.
  6. Není-li stanoveno jinak, je poskytovatel oprávněn uvádět klienta v seznamu referencí a klientů.
  7. Poskytovatel je oprávněn poskytnout jakékoliv dostupné informace o klientovi, včetně osobních nebo citlivých údajů, a o provozu poskytovaných služeb na žádost orgánů činných v trestním řízení.
 9. Závěrečná ustanovení
  1. Porušení některého z bodů těchto podmínek, Podmínek využívání služeb nebo zneužívání služeb může být důvodem k okamžitému pozastavení nebo ukončení poskytování služeb a to bez nároku na náhradu.
  2. Smluvní strany se zavazují informovat druhou stranu o případných změnách kontaktních či fakturačních údajů.
  3. Tyto podmínky jsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky a nabývají platnosti a účinnosti dne 1.6. 2003.

Valid XHTML 1.0!Valid CSS!

vypnout reklamunávrat nahoru
TOPlist