Pro Vaše otázky a požadavky je zde naše infolinka.
e-mail: info@decent.cz

2020-01-29 10:13:12uživatel: nepřihlášenpřipojení: nezabezpečené (HTTP)

Decent Hosting: Podmínky využívání služeb

Podmínky využívání služeb

Tyto Podmínky využívání služeb (dále jen "podmínky") upravují rozsah, způsob a formu využívání poskytovaných služeb klientem a specifikují, nebo upřesňují některá kritéria nad rámec uvedený ve Všeobecných obchodních podmínkách, jichž jsou nedílnou součástí.

 1. Svěřená data
  1. Klient má právo dohodnutou formou (např. protokolem FTP) umístit data na technické prostředky poskytovatele (svěřit data).
  2. Klient má právo umístit takové množství dat, aby nepřekročil limity stanovené specifikací poskytované služby. Za velikost svěřených dat, jakož i nepřekročení stanovených limitů nese odpovědnost klient. Klient bere na vědomí, že při překročení stanovených limitů poskytované služby bez předchozího svolení poskytovatele je poskytovatel oprávněn požadovat finanční náhradu úměrnou povaze a rozsahu překročení.
  3. Poskytovatel má právo, nikoli však povinnost, přijmout technická opatření ke kontrole a případně i zabránění překročení stanovených limitů poskytované služby.
  4. Klient nesmí bez předchozího písemného svolení poskytovatele svěřit data s erotickou či pornografickou tématikou.
  5. Klient nesmí svěřit data, která jsou určená, mohou napomáhat, nebo umožňují provádět útoky nebo jinak obtěžovat, zneužívat nebo poškozovat počítačové systémy nebo počítačové sítě, jejich součásti nebo služby na nich provozované.
  6. Klient nesmí svěřit data, která libovolným způsobem poškozují autorská práva.
  7. Klient nesmí svěřit data, která by byla v rozporu s platným právním řádem České republiky nebo s mezinárodními smlouvami.
 2. Zásady využívání poskytovaných služeb
  1. Klient nesmí nadměrně zatěžovat technické prostředky poskytovatele, zejména pak jeho výpočetní, paměťovou a datovou kapacitu, kapacitu přenosových linek apod. Poskytovatel má v takovýchto případech právo okamžitě pozastavit nebo zcela ukončit poskytování služeb, přičemž klientovi nevzniká právo na náhradu. Zvýšené potřeby klienta na systémové prostředky poskytovatele lze řešit upuštěním od tohoto konání, pozastavením či přerušením poskytování služeb nebo přechodem na jinou službu dle běžné nebo speciální nabídky poskytovatele, pokud ji učiní.
  2. Za orientační měsíční přenosový limit se obvykle považuje pětinásobek velikosti pronajatého datového prostoru.
  3. Klient se zdrží veškerého jednání, které by mohlo obtěžovat nebo dokonce poškozovat poskytovatele, ostatní klienty nebo třetí strany.
  4. Klient se vyvaruje obtěžování poskytovatele a třetích stran nevhodným chováním ve smyslu rozesílání nevyžádané pošty (tzv. spam).

Valid XHTML 1.0!Valid CSS!

vypnout reklamunávrat nahoru
TOPlist